Phân tích hoạt động doanh nghiệp

Phân tích hoạt động doanh nghiệp nói chung ngày càng trở thành nhu cầu của các doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường mà đặc trưng là tính cạnh tranh. Có thể nói, hầu hết những quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan. Mục đích mà quyển sách kỳ vọng là góp phần hệ thống các phương pháp nghiên cứu, nội dung cơ bản và công cụ phân tích, cùng một số kiến thức nâng cao về quản trị tài chính nhằm phục vụ cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành và các nhà quản trị doanh nghiệp

Phân tích hoạt động doanh nghiệp

Nguyễn Tấn Bình

Thống kê

2005

Tóm tắt

Phân tích hoạt động doanh nghiệp nói chung ngày càng trở thành nhu cầu của các doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường mà đặc trưng là tính cạnh tranh. Có thể nói, hầu hết những quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan.

Mục đích mà quyển sách kỳ vọng là góp phần hệ thống các phương pháp nghiên cứu, nội dung cơ bản và công cụ phân tích, cùng một số kiến thức nâng cao về quản trị tài chính nhằm phục vụ cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành và các nhà quản trị doanh nghiệp.

Phân tích hoạt động doanh nghiệp thực ra là một lĩnh vực nghiên cứu rộng hơn nhiều, thậm chí có xu hướng phân chia thành các môn học cụ thể và chuyên sâu như: kế toán quản trị, phân tích báo cáo tài chính, quản trị tài chính… Do vậy, ở phạm vi một quyển sách như thế này khó có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu mong đợi của bạn đọc.

Sách gồm các chương như sau:

+ Chương 1: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh

+ Chương 2: Phân tích tình hình tiêu thụ

+ Chương 3: Phân tích chi phí

+ Chương 4: Phân tích lợi nhuận

+ Chương 5: Phân tích điểm hoà vốn

+ Chương 6: Phân tích tình hình tài chính

+ Chương 7: Phân tích kinh tế các dự án

- Phụ lục 1: Bảng phân tích dự án đầu tư

- Phụ lục 2: Các thuật ngữ trong bảng phân tích dự án

- Phụ lục 3: Bảng so sánh giữa các loại chứng khoán

- Phụ lục 4: Bảng tính giá trị tiền tệ theo thời gian

- Phụ lục 5: Một số thuật ngữ kế toán

- Phụ lục 6: Tra cứu thuật ngữ Việt – Anh

Trích dẫn

Nguyễn Tấn Bình. Phân tích hoạt động doanh nghiệp. Thống kê, 2005

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Phân tích hoạt động doanh nghiệpPaper money collapse : The folly of elastic moneyBank management & financial services seventh edition
Phân tích hoạt động doanh nghiệpPaper money collapse : The folly of elastic moneyBank management & financial services seventh edition

Mã QR

Phân tích hoạt động doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:17 24/10/2022