Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Con người là nguồn lực quan trọng nhất của phát triển kinh tế - xã hội, bởi lẽ đây vừa là động lực cho sự phát triển, vừa là mục tiêu của quá trình phát triển đó. Nói cách khác, các quá trình phát triển kinh tế - xã hội đều là do con người và vì con người; và con người là nền tảng, là yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi vùng và sự lớn mạnh của mỗi tổ chức. Vì vậy phát triển nguồn nhân lực là biện pháp quan trọng nhất trong việc hướng tới phát triển bền vững, xét ở cả ba cấp độ nêu trên.

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Nguyễn Hồng Quang (Ch.b)

Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày trong ba chương.

+ Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực nhằm hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ - đề cập tới vai trò của phát triển nguồn nhân lực đối với phát triển bền vững vùng, nội dung cơ bản của phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ.

+ Chương 2 - Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ, trình bày tTổng quan các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ; Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở vùng Bắc Bộ; Đánh giá về nguồn nhân lực và các điều kiện phát triển và sử dụng nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ.

+ Chương 3 - Quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020, phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020; Quan điểm phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020 và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 -2020.

Trích dẫn

Nguyễn Hồng Quang (Ch.b). Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020. Khoa học xã hội, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020Commercial Real Estate Investment, Second EditionQuản trị nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020Commercial Real Estate Investment, Second EditionQuản trị nguồn nhân lực

Mã QR

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:21 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Giáo trình thực hành thí nghiệm kỹ thuật điện

Thứ Hai, 07:15 23/05/2022

Giáo trình Xử lý tín hiệu số

Chủ Nhật, 18:42 22/05/2022

Giáo trình Vi mạch số lập trình

Chủ Nhật, 17:49 22/05/2022

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2021)

Chủ Nhật, 14:29 22/05/2022

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2021)

Chủ Nhật, 14:14 22/05/2022

Video giới thiệu