认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

Cuốn sách 认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I đặt nền tảng lý thuyết về ngữ nghĩa nhận thức và là tài liệu cần phải đọc đối với các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học đặc biệt là lĩnh vực ngôn ngữ học nhận thức.

认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

伦纳德•泰尔米

北京大学出版社

2020

Tóm tắt

Cuốn sách 认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I đặt nền tảng lý thuyết về ngữ nghĩa nhận thức và là tài liệu cần phải đọc đối với các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học đặc biệt là lĩnh vực ngôn ngữ học nhận thức.

Ý tưởng về "ngôn ngữ là một hệ thống nhận thức" được đưa ra bởi tác giả của cuốn sách này xuyên suốt toàn bộ cuốn sách. Ý tưởng này làm cho khoa học ngôn ngữ thực sự trở thành một phần không thể thiếu của khoa học nhận thức. Hệ thống nhận thức ngôn ngữ và các hệ thống nhận thức khác đều độc lập và chồng chéo. Trong hệ thống nhận thức của ngôn ngữ, tác giả tập trung vào việc thiết lập các hệ thống lược đồ khác nhau như cấu trúc cấu hình, sự chú ý, động lực học, trạng thái nhận thức, điểm phối cảnh và khung cấu trúc sự kiện.

Trích dẫn

伦纳德•泰尔米, 认知语义学 卷 Ⅰ, 北京大学出版社,2020.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I汉语研究方法导引 – Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu Hán ngữ高级汉语阅读与写作教程 I – Giáo trình đọc và viết tiếng Trung nâng cao I
认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I汉语研究方法导引 – Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu Hán ngữ高级汉语阅读与写作教程 I – Giáo trình đọc và viết tiếng Trung nâng cao I

Mã QR

认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:40 15/02/2022