Modern machining technology: A Practical Guide

This practical book provides essential information on modern machining technology for industry with emphasis on the processes used regularly across several major industries. Machining technology presents great interest for many important industries including automotive, aeronautics, aerospace, renewable energy, moulds and dies, biomedical, and many others.

Modern machining technology: A Practical Guide

J.Paulo Davim

Woodhead Publishing

2011

Abstract

This practical book provides essential information on modern machining technology for industry with emphasis on the processes used regularly across several major industries. Machining technology presents great interest for many important industries including automotive, aeronautics, aerospace, renewable energy, moulds and dies, biomedical, and many others. Machining processes are manufacturing processes in which parts are shaped by the removal of unwanted material; these processes cover several stages and are usually divided into the following categories: cutting (involving single point or multipoint cutting tools); abrasive processes (including grinding and advanced machining processes, such as EDM (electrical discharge machining), LBM (laser-beam machining), AWJM (abrasive water jet machining) and USM (ultrasonic machining).

Contents:

  1. Turning
  2. Drilling
  3. Milling
  4. Grinding and finishing processes
  5. Thermal advanced machining processes

Citation

J.Paulo Davim, Modern machining technology: A Practical Guide, Woodhead Publishing, 2011.

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Modern machining technology: A Practical GuideTheory of machines and mechanismsEngineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition
Modern machining technology: A Practical Guide

Theory of machines and mechanisms

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

QR code

Modern machining technology: A Practical Guide

Content

  • Thứ Bảy, 08:54 03/06/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

The definitive guide to ARM cortex -M3 and cortex-M4 processors

Thứ Sáu, 14:43 02/06/2023

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn.

Thứ Sáu, 14:14 02/06/2023

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập, tham gia vào các hiệp định thương mại thế hệ mới

Thứ Sáu, 13:49 02/06/2023

Eestschrift - kỷ yếu - đại học Humboldt 200 năm (1810 - 2010) - kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

Thứ Sáu, 13:38 02/06/2023

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình kế toán tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Cơ sở lý luận và thực tiễn

Thứ Sáu, 13:26 02/06/2023