Leadership in Organizations (7th Edition)

What makes an effective leader? This book discusses theories of leadership and provides practical advice for business leaders.

Leadership in Organizations (7th Edition)

Gary Yukl

Pearson Education

2010

Abstract

What makes an effective leader? This book discusses theories of leadership and provides practical advice for business leaders.

This text provides a balance of theory and practice as it surveys the major theories and research on leadership and managerial effectiveness in formal organizations.

Changes in the Seventh Edition include a reorganization of chapters to make room for additional material while maintaining the unique structure that addresses both academics and practitioners. The text now covers ethical, spiritual, servant, and authentic leadership and discusses diversity in leadership roles.

Introduction to:

- The Nature of Leadership,

- Nature of Managerial Work,

- Perspectives on Effective Leadership Behavior,

- Participative Leadership,Delegation, and Empowerment,

- Dyadic Relations, Attributions, and Followership.

- Power and Influence

- Managierials traits and skills

- Early Contingency Theories of Effective Leadership.

- Charismatic and Transformational Leadership,

- Leading Change in Organizations, Leadership in Teams and Decision Groups.

- Strategic Leadership by Executives,

- Ethical, Servant, Spiritual, and Authentic Leadership.

- Gender, Diversity, and Cross-Cultural Leadership, Developing Leadership Skills, Overview and Integration.

Citation

Gary Yukl. Leadership in Organizations (7th Edition), Pearson Education, 2010

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Leadership in Organizations (7th Edition)Introduction to Engineering Ethics, 2nd EditionA fierce heart: Finding strength, courage, and wisdom in any moment

Leadership in Organizations (7th Edition)

Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

A fierce heart: Finding strength, courage, and wisdom in any moment

QR code

Leadership in Organizations (7th Edition)

Content

  • Thứ Sáu, 10:50 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Lý thuyết điều khiển hiện đại

Thứ Sáu, 10:43 25/11/2022

Giải tích hàm (Đỗ Văn Lưu)

Thứ Sáu, 10:40 25/11/2022

Giải tích cho kinh tế, quản trị, khoa học sự sống và xã hội

Thứ Sáu, 10:34 25/11/2022

Lắp ráp điện tử: Phần 1: Căn bản

Thứ Sáu, 10:34 25/11/2022

Skillful Second Edition Level 2 Listening and Speaking Premium Teacher's book

Thứ Sáu, 10:28 25/11/2022

Video giới thiệu