实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng

Cuốn sách实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng là tài liệu giảng dạy thực tế về ỹ năng dịch thuật tiếng Hán – Việt, nhằm giúp các đối tượng học viên Việt Nam nâng cao kỹ năng dịch một cách hiệu quả.

实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng

梁远 , 温日豪

世界图书出版广东有限公司

2021

Tóm tắt

Cuốn sách này là một tài liệu giảng dạy thực tế về kỹ năng dịch thuật từ Hán Việt, nhằm giúp các đối tượng học viên Việt Nam nâng cao kỹ năng dịch một cách hiệu quả. Cuốn sách lấy các tình huống phổ biến trong thực tế,từ đó thảo luận về các đặc điểm khác nhau và phương pháp dịch của các ngôn ngữ khác nhau theo quan điểm văn phong, nhìn vào tình hình tổng thể và xem xét các phương pháp dịch cụ thể trong tình huống thực tế, các vấn đề, để nâng cao hứng thú học tập của người học, làm cho nó mang tính hướng dẫn và thiết thực hơn. Các bài viết được chọn sử dụng nội dung mang tính thời sự và tư liệu mới nhất có thể về chủ đề, nội dung bao hàm nhiều lĩnh vực như thời sự, kinh tế thương mại, du lịch đời sống, văn hóa, ngoại hối và văn học.

Trích dẫn

梁远 , 温日豪, 实用汉越互译技巧,世界图书出版广东有限公司, 2021.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới) 语义学教程 – Giáo trình Ngữ nghĩa học
实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới) 语义学教程 – Giáo trình Ngữ nghĩa học

Mã QR

实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:04 16/02/2022