Interculture Communication A Practical Guide

Successfully communicating with people from another culture requires learning more than just their language. While fumbling a word or phrase may cause embarrassment, breaking the unspoken cultural rules that govern personal interactions can spell disaster for businesspeople, travelers, and indeed anyone who communicates across cultural boundaries

Interculture Communication A Practical Guide

Tracy Novinger

University of Texas Press

2001

Abstract

Successfully communicating with people from another culture requires learning more than just their language. While fumbling a word or phrase may cause embarrassment, breaking the unspoken cultural rules that govern personal interactions can spell disaster for businesspeople, travelers, and indeed anyone who communicates across cultural boundaries. To help you avoid such damaging gaffes, Tracy Novinger has compiled this authoritative, practical guide for deciphering and following "the rules" that govern cultures, demonstrating how these rules apply to the communication issues that exist between the United States and Mexico.

Contents:

 • The Global Perspective of Intercultural Communication
 • Why Communicate across Culture?
 • What Constitutes a Culture?
 • Obstacles of Perception
 • Obstacles in Verbal Processess
 • Obstacles in Nonverbal Processess
 • The Mexico – United States Cultural Environment
 • Some Mexico – United States Cultural Issues
 • Day – to – Day Cultural Interaction
 • Conclusion
 • Transcending Culture

Citation

Interculture Communication A Practical Guide. University of Texas Press, 2001.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Interculture Communication A Practical GuideSemantics A coursebookSucceed in IELTS Speaking & Vocabulary.
Interculture Communication A Practical Guide
Semantics A coursebookSucceed in IELTS Speaking & Vocabulary.

QR code

Interculture Communication A Practical Guide

Content

 • Thứ Tư, 13:09 06/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Word-formation in English

Thứ Tư, 12:47 06/04/2022

Giáo trình An toàn điện

Thứ Tư, 11:16 06/04/2022

XML Kỹ thuật tạo trang Web

Thứ Tư, 11:14 06/04/2022

Giáo trình An toàn lao động

Thứ Tư, 11:04 06/04/2022

English Words: History and Structure

Thứ Tư, 07:42 06/04/2022

Video giới thiệu