Interculture Communication A Practical Guide

Successfully communicating with people from another culture requires learning more than just their language. While fumbling a word or phrase may cause embarrassment, breaking the unspoken cultural rules that govern personal interactions can spell disaster for businesspeople, travelers, and indeed anyone who communicates across cultural boundaries

Interculture Communication A Practical Guide

Tracy Novinger

University of Texas Press

2001

Abstract

Successfully communicating with people from another culture requires learning more than just their language. While fumbling a word or phrase may cause embarrassment, breaking the unspoken cultural rules that govern personal interactions can spell disaster for businesspeople, travelers, and indeed anyone who communicates across cultural boundaries. To help you avoid such damaging gaffes, Tracy Novinger has compiled this authoritative, practical guide for deciphering and following "the rules" that govern cultures, demonstrating how these rules apply to the communication issues that exist between the United States and Mexico.

Contents:

 • The Global Perspective of Intercultural Communication
 • Why Communicate across Culture?
 • What Constitutes a Culture?
 • Obstacles of Perception
 • Obstacles in Verbal Processess
 • Obstacles in Nonverbal Processess
 • The Mexico – United States Cultural Environment
 • Some Mexico – United States Cultural Issues
 • Day – to – Day Cultural Interaction
 • Conclusion
 • Transcending Culture

Citation

Interculture Communication A Practical Guide. University of Texas Press, 2001.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Interculture Communication A Practical GuideSemantics A coursebookSucceed in IELTS Speaking & Vocabulary.
Interculture Communication A Practical Guide
Semantics A coursebookSucceed in IELTS Speaking & Vocabulary.

QR code

Interculture Communication A Practical Guide

Content

 • Thứ Tư, 13:09 06/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Word-formation in English

Thứ Tư, 12:47 06/04/2022

Giáo trình An toàn điện

Thứ Tư, 11:16 06/04/2022

XML Kỹ thuật tạo trang Web

Thứ Tư, 11:14 06/04/2022

Giáo trình An toàn lao động

Thứ Tư, 11:04 06/04/2022

English Words: History and Structure

Thứ Tư, 07:42 06/04/2022