XML Kỹ thuật tạo trang Web

Hầu hết trang Web được viết bằng HTML (HyperText Markup Language) - ngôn ngữ định dạng dữ liệu bằng thẻ (tag) đặc biệt trong tập tin văn bản, có thể xem trên bất kỳ hệ nền máy tính nào.

XML Kỹ thuật tạo trang Web

N - GUIDE

Thống kê

2004

Tóm tắt

XML (Extensible Markup Language) tuy dựa trên cùng công nghệ như HTML, nhưng quán xuyến tốt hơn nhiệm vụ quản lý thông tin cần thiết cho Internet. Mặc dù khởi đầu XML đòi hỏi thêm sự chú tâm, nhưng về sau nó mang lại lợi ích lớn hơn nhiều. HTML cho phép mọi người làm vài thứ, nhưng XML cho người ta làm mọi thứ. Cuốn sách này sẽ dẫn đường cho bạn

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

+ Phần 1. XML: Viết XML

+ Phần 2. DTT: Tạo TDT; Quy định thành phần và thuộc tính trong DTD; Thực thể và ký pháp trong DTD;

+ Phần 3. XML SCHEMA và không gian tên: XML Schema; Quy định kiểu đơn giản; Quy định kiểu phức tạp; Áp dụng không gian tên trong XML; Không gian tên lược đồ và phê chuẩn.

+ Phần 4. XSLT và XPATH: XSLT; XPath: Mẫu và biểu thức; Hàm và biểu thức kiểm tra.

+ Phần 5. CASCADING STYLE SHEET: Thiết lập CSS; Trình bày với CSS; Định dạng văn bản với CSS

+ Phần 6. XLINK và XPOINTER: Liên kết hình ảnh XLink và Xpointer;

+ Phần 7. Phụ lục: XHTML; Công cụ XML; Ký hiệu đặc biệt

Trích dẫn

N - GUIDE. "XML Kỹ thuật tạo trang Web". Thống kê, 2004.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật tạo trang WebTự học thiết kế web Tập 2Thiết kế Web với Css
XML Kỹ thuật tạo trang WebTự học thiết kế web Tập 2Thiết kế Web với Css

Mã QR

Kỹ thuật tạo trang Web

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:14 06/04/2022