Giới thiệu sách: CAD/CAM: Principles and applications

Tóm tắt nội dung: Introduction to CAD/CAM principles and applications. Hardware and software components. Design of industrial products. Manufacturing aspects of industrial products. Role of information systems. Integration of manufaturing systems.

CAD/CAM: Principles and applications

CAD/CAM: Principles and applications

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Rao, P. N.
Thông tin nhan đề:CAD/CAM: Principles and applications
Nhà xuất bản:Mc Graw Hill
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:768tr.
Năm xuất bản:2010
Bộ sưu tập:Cơ khí, chế tạo máy
Từ khóa:CAD, CAM, Principles, Applications

CAD/CAM: Principles and applications

  • Thứ Sáu, 14:37 02/04/2021