Giáo trình lý luận báo chí truyền thông

Nội dung của giáo trình đề cập đến những vấn đề có tính phương pháp luận, các khái niệm, phạm trù, đặc trưng, các loại hình báo chí, chức năng, hiệu quả, mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và luật pháp, tính sáng tạo của lao động báo chí để làm cơ sở cho việc tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể trong lĩnh vực báo chí - truyền thông. Hệ thống kiến thức về cơ sở lý luận báo chí - truyền thông sẽ được bổ sung và nâng cao ở những chuyên đề cụ thể về báo chí.

Giáo trình lý luận báo chí truyền thông

Dương Xuân Sơn

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Lý luận báo chí - truyền thông là một trong những môn học cơ sở, nền tảng cho chương trình đào tạo về lý luận báo chí tại các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo về báo chí trong cả nước. Nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, sinh viên và học viên tận cao học cũng như nhiều người quan tâm đến lĩnh vực báo chí - truyền thông, tác giả đã biên soạn giáo trình này. Trong Giáo trình Lý luận báo chí - truyền thông, tác giả đã vận dụng nhất quán quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về báo chí, đồng thời cố gắng giữ vững sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa ổn định và phát triển trong lý luận và đặc biệt chú trọng đến tính năng động và phát triển của lý luận báo chí truyền thông hiện đại. Trong giáo trình, tác giả trình bày các vấn đề một cách tập trung, ngắn gọn, không mở rộng và quá đi sâu vào những khía cạnh phức tạp, những yêu cầu vượt ra ngoài khuôn khổ của một giáo trình đại học. Nội dung của giáo trình đề cập đến những vấn đề có tính phương pháp luận, các khái niệm, phạm trù, đặc trưng, các loại hình báo chí, chức năng, hiệu quả, mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và luật pháp, tính sáng tạo của lao động báo chí để làm cơ sở cho việc tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể trong lĩnh vực báo chí - truyền thông. Hệ thống kiến thức về cơ sở lý luận báo chí – truyền thông sẽ được bổ sung và nâng cao ở những chuyên đề cụ thể về báo chí.

Nội dung của giáo trình đề cập đến những vấn đề có tính phương pháp luận, các khái niệm, phạm trù, đặc trưng, các loại hình báo chí, chức năng, hiệu quả, mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và luật pháp, tính sáng tạo của lao động báo chí để làm cơ sở cho việc tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể trong lĩnh vực báo chí - truyền thông. Hệ thống kiến thức về cơ sở lý luận báo chí - truyền thông sẽ được bổ sung và nâng cao ở những chuyên đề cụ thể về báo chí.

Trích dẫn

Dương Xuân Sơn. Giáo trình lý luận báo chí truyền thông. Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý luận báo chí truyền thôngTuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệpVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành công
Giáo trình lý luận báo chí truyền thôngTuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệpVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành công

Mã QR

Giáo trình lý luận báo chí truyền thông

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:54 16/08/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Environmental finance: A guide to environmental risk assessment and financial product

Thứ Ba, 15:46 16/08/2022

Entrepreneur Magazine Enterpreneur Magazine

Thứ Ba, 15:42 16/08/2022

Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người mới bắt đầu. Tập 2

Thứ Ba, 15:41 16/08/2022

Việt Nam thời Pháp đô hộ

Thứ Ba, 15:34 16/08/2022

Designed to win Strategies for building a thriving global business

Thứ Ba, 15:27 16/08/2022

Video giới thiệu