Earth: Portrait of a planet

Innovative and up-to-date―the number one Introduction to Geology textbook

Earth : Portrait of a planet

Stephen Marshak

Norton

2012

Abstract

Innovative and up-to-date―the number one Introduction to Geology textbook.

The Fourth Edition of Earth: Portrait of a Planet provides the perfect balance between an authoritative, yet accessible text and a stunning narrative art program.

This makes it the book of choice for instructors and students, who all have their own diverse styles of both teaching and learning.

The Fourth Edition of this best-selling text constitutes a major revision, packed with recent updates and new features such as beautiful and innovative narrative figures, stimulating inquiry-based pedagogy, a tightened core narrative, hundreds of new photographs, and coverage of hot topics, like the March 2011 earthquake/tsunami that devastated Japan, the rare element crisis, the shifting price of oil, and the recent tornado outbreaks.

Citation

Stephen Marshak. Earth : Portrait of a planet. Norton, 2012

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Earth: Portrait of a planet Designing with light An Introduction to stage lightingDestinations An Integrated approach to writing
Earth: Portrait of a planetDesigning with light An Introduction to stage lightingDestinations An Integrated approach to writing

QR code

Earth: Portrait of a planet

Content

  • Thứ Tư, 13:33 22/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Ear - rings from Frankfurt

Thứ Tư, 13:23 22/03/2023

Cung cầu tiền trong nền kinh tế thị trường

Thứ Tư, 11:21 22/03/2023

学ぼう! にほんご 中級 = Học tiếng Nhật trung cấp

Thứ Tư, 11:20 22/03/2023

上級・超級日本語学習者のための 考える漢字・語彙 上級編 = Hán tự và từ vựng cần thiết cho người học tiếng Nhật trình độ cao cấp và sau cao cấp - Quyển cao cấp

Thứ Tư, 11:13 22/03/2023

上級・超級日本語学習者のための 考える語彙・漢字 超級編 = Hán tự và từ vựng cần thiết cho người học tiếng Nhật trình độ cao cấp và sau cao cấp - Quyển sau cao cấp

Thứ Tư, 11:06 22/03/2023

Video giới thiệu