Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)

Cuốn sách trình bày một cách hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân ta vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước từ năm 1858 - thực dân Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược, đến năm 1945 - cách mạng tháng tám thành công đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm.

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)

Đinh Xuân Lâm (Ch.b), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Nội dung của lịch sử 87 năm này (1858 – 1945) thật sự phong phú. Đó là lịch sử cuộc đấu tranh vừa bền bỉ, , kiên cường, bất khuất, vừa thông minh, sáng tạo để chống lại các thế lực phản động, đồng thời cũng là lịch sử quá trình tìm chân lý cứu nước, từ xu hướng phong kiến qua xu hướng dân chủ tư sản để cuối cùng tiến tới gặp gỡ có tính tất yếu của chủ nghĩa yêu nước truyền thống với chủ nghĩa xã hội, được đánh dấu bằng sự kiện trọng đại – chính Đảng vô sản ra đời, kết thúc thời kì khủng hoảng vai trò lãnh đạo và mở ra thời kỳ phát triển của Cách mạng Việt Nam, dẫn tới cách mạng tháng tám thành công năm 1945, nhân dân ta đã đập tan âm mưu xâm lược của đế quốc Pháp, phát xít Nhật nhằm biến Việt Nam thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến, một thuộc dân địa đảm bảo siêu lợi nhuận tối đa và một căn cứu quân sự trong khu vực Đông Nam Á.

Trích dẫn

Đinh Xuân Lâm (Ch.b), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ. Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II 1858-1945, Giáo dục Việt Nam, 2014

Bộ sưu tập

Lịch sử- Địa lý

Tài liệu liên quan

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II 1858-1945

Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!

Mã QR

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II 1858-1945

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:09 17/05/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Giáo trình luật dân sự Tập 2

Thứ Hai, 11:25 17/05/2021

Giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 1

Thứ Hai, 10:45 17/05/2021

Ông chủ Việt - chuyện những người dẫn đầu

Thứ Hai, 10:20 17/05/2021

Thuật thuận tâm lý

Thứ Hai, 10:08 17/05/2021

Dân tộc học đại cương

Thứ Hai, 09:56 17/05/2021

Video giới thiệu