Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)

Cuốn sách trình bày một cách hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân ta vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước từ năm 1858 - thực dân Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược, đến năm 1945 - cách mạng tháng tám thành công đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm.

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)

Đinh Xuân Lâm (Ch.b), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Nội dung của lịch sử 87 năm này (1858 – 1945) thật sự phong phú. Đó là lịch sử cuộc đấu tranh vừa bền bỉ, , kiên cường, bất khuất, vừa thông minh, sáng tạo để chống lại các thế lực phản động, đồng thời cũng là lịch sử quá trình tìm chân lý cứu nước, từ xu hướng phong kiến qua xu hướng dân chủ tư sản để cuối cùng tiến tới gặp gỡ có tính tất yếu của chủ nghĩa yêu nước truyền thống với chủ nghĩa xã hội, được đánh dấu bằng sự kiện trọng đại – chính Đảng vô sản ra đời, kết thúc thời kì khủng hoảng vai trò lãnh đạo và mở ra thời kỳ phát triển của Cách mạng Việt Nam, dẫn tới cách mạng tháng tám thành công năm 1945, nhân dân ta đã đập tan âm mưu xâm lược của đế quốc Pháp, phát xít Nhật nhằm biến Việt Nam thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến, một thuộc dân địa đảm bảo siêu lợi nhuận tối đa và một căn cứu quân sự trong khu vực Đông Nam Á.

Trích dẫn

Đinh Xuân Lâm (Ch.b), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ. Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II 1858-1945, Giáo dục Việt Nam, 2014

Bộ sưu tập

Lịch sử- Địa lý

Tài liệu liên quan

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II 1858-1945

Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!

Mã QR

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II 1858-1945

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:09 17/05/2021