Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)

Cuốn sách trình bày một cách hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân ta vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước từ năm 1858 - thực dân Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược, đến năm 1945 - cách mạng tháng tám thành công đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm.

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)

Đinh Xuân Lâm (Ch.b), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Nội dung của lịch sử 87 năm này (1858 – 1945) thật sự phong phú. Đó là lịch sử cuộc đấu tranh vừa bền bỉ, , kiên cường, bất khuất, vừa thông minh, sáng tạo để chống lại các thế lực phản động, đồng thời cũng là lịch sử quá trình tìm chân lý cứu nước, từ xu hướng phong kiến qua xu hướng dân chủ tư sản để cuối cùng tiến tới gặp gỡ có tính tất yếu của chủ nghĩa yêu nước truyền thống với chủ nghĩa xã hội, được đánh dấu bằng sự kiện trọng đại – chính Đảng vô sản ra đời, kết thúc thời kì khủng hoảng vai trò lãnh đạo và mở ra thời kỳ phát triển của Cách mạng Việt Nam, dẫn tới cách mạng tháng tám thành công năm 1945, nhân dân ta đã đập tan âm mưu xâm lược của đế quốc Pháp, phát xít Nhật nhằm biến Việt Nam thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến, một thuộc dân địa đảm bảo siêu lợi nhuận tối đa và một căn cứu quân sự trong khu vực Đông Nam Á.

Trích dẫn

Đinh Xuân Lâm (Ch.b), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ. Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II 1858-1945, Giáo dục Việt Nam, 2014

Bộ sưu tập

Lịch sử- Địa lý

Tài liệu liên quan

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II 1858-1945

Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858Võ Nguyên Giáp - Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên!

Mã QR

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II 1858-1945

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:09 17/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Giáo trình luật dân sự Tập 2

Thứ Hai, 11:25 17/05/2021

Giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 1

Thứ Hai, 10:45 17/05/2021

Ông chủ Việt - chuyện những người dẫn đầu

Thứ Hai, 10:20 17/05/2021

Thuật thuận tâm lý

Thứ Hai, 10:08 17/05/2021

Dân tộc học đại cương

Thứ Hai, 09:56 17/05/2021

Video giới thiệu