Chủ tịch Hồ Chí minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Nội dung cuốn sách bao gồm những bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ tổ quốc, về Đảng, về nhà nước, về kinh tế, văn hoá, về đạo đức và tác phong.

Chủ tịch Hồ Chí minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Công an Nhân dân

2002

Tóm tắt

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận động và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Nội dung cuốn sách bao gồm hai phần:

- Phần 1: Xây dựng tổ Quốc Việt Nam

- Phần 2: Giành độc lập và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam

- Đoạn kết: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trích dẫn

Chủ tịch Hồ Chí minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Công an Nhân dân, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Chủ tịch Hồ Chí minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốcTu dưỡng đạo đức tư tưởng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng thủ đô văn minh, giàu đẹp
Chủ tịch Hồ Chí minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốcTu dưỡng đạo đức tư tưởngTư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Mã QR

Chủ tịch Hồ Chí minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Nội dung

  • Thứ Tư, 16:17 30/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

发展汉语:高级阅读 I 第二版 = Developing Chinese: Advanced reading course I

Thứ Tư, 16:08 30/11/2022

发展汉语:高级听力 I (共两册) 第二版 = Developing Chinese: Advanced listening course I. Scripts and answers

Thứ Tư, 16:06 30/11/2022

Giáo trình tâm lí học quản lí

Thứ Tư, 15:27 30/11/2022

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (2009)

Thứ Tư, 14:59 30/11/2022

新訂版 トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 中級後期 = Tái bản mới Thực hành tiếng Nhật toàn diện theo chủ đề - Từ tìm chủ đề đến phát biểu - Trình độ sau trung cấp

Thứ Tư, 14:54 30/11/2022

Video giới thiệu