Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam

Với nội dung chủ đạo của cuốn sách, tác giả đề cập từ những cơ sở lý luận, kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn đất nước ta; từ những căn cứ khoa học về thời đại và lịch sử thế giới; từ những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, những bài học thắng lợi và thất bại tạm thời ở một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam

Nguyễn Đức Bình

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2012

Tóm tắt

Với nội dung chủ đạo của cuốn sách, tác giả đề cập từ những cơ sở lý luận, kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn đất nước ta; từ những căn cứ khoa học về thời đại và lịch sử thế giới; từ những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, những bài học thắng lợi và thất bại tạm thời ở một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Như vậy, tác phẩm có thể giúp ích cho việc nghiên cứu Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam trên một tầm rộng lớn. Một đặc điểm của tác phẩm là có tính chiến đấu chống các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán nguy cơ thoái hóa, biến chất trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa"" và tác động nguy hại của "diễn biến hòa bình" từ bên ngoài. Tác phẩm đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng Đảng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống khuynh hướng giáo điều, "tả" khuynh, bảo thủ, đồng thời chống chủ nghĩa xét lại; ra sức xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác lý luận với phương châm gắn chặt lý luận với thực tiễn, khoa học với chính trị.

Với những nội dung cơ bản chủ đạo nêu trên, tác phẩm Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam có thể giúp bạn đọc, các nhà hoạch định đường lối, chính sách và giới nghiên cứu tham khảo, suy nghĩ, trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề được tác giả nêu lên./.

Trích dẫn

Nguyễn Đức Bình. Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam, Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt NamNét đẹp văn hóa Xứ LạngBảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Mã QR

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:27 15/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Personal Benchmark : integrating Behavioral Finance and Investment Management

Thứ Hai, 15:14 14/06/2021

Risk culture in banks

Thứ Hai, 10:44 14/06/2021

Đàm đạo với Lão Tử

Thứ Hai, 10:09 14/06/2021

Đàm đạo với Khổng Tử

Thứ Hai, 09:28 14/06/2021

Oxford English Practice Grammar Advanced with answers

Thứ Hai, 09:14 14/06/2021