Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam

Với nội dung chủ đạo của cuốn sách, tác giả đề cập từ những cơ sở lý luận, kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn đất nước ta; từ những căn cứ khoa học về thời đại và lịch sử thế giới; từ những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, những bài học thắng lợi và thất bại tạm thời ở một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam

Nguyễn Đức Bình

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2012

Tóm tắt

Với nội dung chủ đạo của cuốn sách, tác giả đề cập từ những cơ sở lý luận, kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn đất nước ta; từ những căn cứ khoa học về thời đại và lịch sử thế giới; từ những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, những bài học thắng lợi và thất bại tạm thời ở một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Như vậy, tác phẩm có thể giúp ích cho việc nghiên cứu Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam trên một tầm rộng lớn. Một đặc điểm của tác phẩm là có tính chiến đấu chống các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán nguy cơ thoái hóa, biến chất trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa"" và tác động nguy hại của "diễn biến hòa bình" từ bên ngoài. Tác phẩm đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng Đảng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống khuynh hướng giáo điều, "tả" khuynh, bảo thủ, đồng thời chống chủ nghĩa xét lại; ra sức xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác lý luận với phương châm gắn chặt lý luận với thực tiễn, khoa học với chính trị.

Với những nội dung cơ bản chủ đạo nêu trên, tác phẩm Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam có thể giúp bạn đọc, các nhà hoạch định đường lối, chính sách và giới nghiên cứu tham khảo, suy nghĩ, trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề được tác giả nêu lên./.

Trích dẫn

Nguyễn Đức Bình. Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam, Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt NamNét đẹp văn hóa Xứ LạngBảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Mã QR

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:27 15/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Personal Benchmark : integrating Behavioral Finance and Investment Management

Thứ Hai, 15:14 14/06/2021

Risk culture in banks

Thứ Hai, 10:44 14/06/2021

Đàm đạo với Lão Tử

Thứ Hai, 10:09 14/06/2021

Đàm đạo với Khổng Tử

Thứ Hai, 09:28 14/06/2021

Oxford English Practice Grammar Advanced with answers

Thứ Hai, 09:14 14/06/2021

Video giới thiệu