Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp có mục tiêu giúp các cán bộ kế toán - kế toán trưởng của đơn vị hành chính sự nghiệp, kiểm toán viên các sinh viên khối nghành kinh tế - tài chính và những người quan tâm đến công tác kế toán thuận tiện trong việc áp dụng, nghiên cứu, giảng dạy nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong thực tiễn công việc, phù hợp với luật kế toán và các nghị định, thông tư hướng dẫn

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Quý Long ( S.tầm), Kim Thư ( S.tầm)

Tài chính

2015

Tóm tắt

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng từng bước đi vào phát triển ổn định, vững chắc góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước.

Quá trình hoạt động các đơn vị hành chính sự nghiệp phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, công tác đấu thầu, quản lý tài sản nhà nước, quyết toán kinh phí, nguồn vốn ngân sách nhà nước...

Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ ngân sách, quản lý tài sản công, nâng cao hiệu quả quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh.Cuốn sách được biên soạn giúp cho các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt những thông tin mới nhất trong công tác kế toán hành chính sự nghiệp.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  • Phần I. Giải đáp về công tác đấu thầu, đầu tư, mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước
  • Phần II. Giải đáp về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
  • Phần III. Giải đáp về công tác quản lý và sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước
  • Phần IV. Giải đáp về chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước
  • Phần V. Giải đáp về chế độ kiểm tra, kiểm soát và thanh tra các khoản thu, chi ngân sách nhà
  • Phần VI. Giải đáp về xử lý phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
  • Phần VII. Chế độ kế toán áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trích dẫn

Quý Long ( S.tầm), Kim Thư ( S.tầm), Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng, Tài chính,2015

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởngStrategic Management in the Media Theory to PracticeFinancial Risk Management Identification, Measurement and Management

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Strategic Management in the Media Theory to PracticeFinancial Risk Management Identification, Measurement and Management

Mã QR

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Nội dung

  • Thứ Hai, 23:28 24/05/2021