Bảo hộ lao động: Tài liệu huấn luyện người sử dụng lao động

Bảo hộ lao động luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một chỉnh sách lớn. Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về các mặt chỉnh trị, kinh tế và xã hội.

Bảo hộ lao động: Tài liệu huấn luyện người sử dụng lao động

Bộ lao động _ Thương binh xã hội

Lao động – Xã hội

2002

Tóm tắt

Bảo hộ lao động luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một chỉnh sách lớn. Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về các mặt chỉnh trị, kinh tế và xã hội.

Nội dung tài liệu gồm 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu những nội dung cơ bản của công tác bảo hộ lao động. Nghiên cứu phần này sẽ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, tính chất của công tác bảo hộ lao động, hệ thống pháp luật bảo hộ lao động hiện hành, trách nhiệm của các cấp các ngành các tổ chức và cá nhân đối với công tác bảo hộ lao động, các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất.

Phần thứ 2: Giới thiệu những biện pháp chủ yếu để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bao gồm 8 biện pháp về kỹ thuật an toàn, 8 biện pháp về vệ sinh lao động và các biện pháp tổ chức quản lý về công tác bảo hộ lao động.

Phần thứ 3: Giới thiệu việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trích dẫn

Bộ lao động _ Thương binh xã hội. Bảo hộ lao động: Tài liệu huấn luyện người sử dụng lao động. Lao động – Xã hội, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Bảo hộ lao độngAn toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc An toàn - sức khỏe tại nơi làm việc
Bảo hộ lao độngAn toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việcAn toàn - sức khỏe tại nơi làm việc

Mã QR

Bảo hộ lao động

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:17 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Giáo trình toán đại cương Dùng cho nhóm ngành II Phần 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Thứ Sáu, 10:10 25/11/2022

Practical reverse engineering: x86, x64, ARM, Windows Kernel, reversing tools, and obfuscation

Thứ Sáu, 10:09 25/11/2022

Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số Mạch logic

Thứ Sáu, 10:05 25/11/2022

Giáo trình toán cao cấp Dành cho khối ngành kinh tế

Thứ Sáu, 10:04 25/11/2022

Lý thuyết dẻo và các ứng dụng

Thứ Sáu, 09:57 25/11/2022

Video giới thiệu