Bài tập thực hành quản trị kinh doanh

uản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc/ và "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh

Nguyễn Ngọc Huyền ( Ch.b)

ĐH Kinh tế quốc dân

2011

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm có:

Phần thứ nhất: Hệ thống câu hỏi thực hành

+ Chương 1: Khái lược về quản trị kinh doanh

+ Chương 2: Nhà quản trị

+ Chương 3: Tạo lập doanh nghiệp

+ Chương 4: Quản trị quá trình sản xuất

+ Chương 5: Quản trị nhân lực

+ Chương 6: Quản trị chất lượng

+ Chương 7: Quản trị công nghệ

+ Chương 8: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu

+ Chương 9: Quản trị tiêu thụ

+ Chương 10: Quản trị tài chính

+ Chương 11: Quản trị sự thay đổi

+ Chương 12: Tính toán kết quả và chi phí

+ Chương 13: Hiệu quả kinh doanh

Phần thứ hai: Bài tập

Phần thứ ba: Tài liệu tham khảo bắt buộc

Trích dẫn

Nguyễn Ngọc Huyền ( Ch.b). Bài tập thực hành quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế quốc dân, 2011

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Bài tập thực hành quản trị kinh doanhQuản trị kinh doanhQuản trị nguồn nhân lực
Bài tập thực hành quản trị kinh doanhQuản trị kinh doanhQuản trị nguồn nhân lực (Trần Kim Dung)

Mã QR

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:43 05/05/2022