WorldCat - CSDL thông tin toàn diện nhất về các bộ sưu tập thư viện trên thế giới

WorldCat là sản phẩm lõi về mảng CSDL của OCLC. Trong đó, OCLC mang lại chất lượng, khả năng khám phá và giá trị, thư viện thành viên cung cấp nền tảng, các đối tác hỗ trợ sự phát triển của WorldCat. WorldCat là sản phẩm thể hiện sự sáng tạo, đổi mới của đội ngũ nhân viên OCLC và hàng ngàn thủ thư, độc đáo về quy mô và chất lượng dữ liệu vượt trội. WorldCat làm cho các bộ sưu tập thư viện có thể tìm thấy và truy cập được trên toàn thế giới.

Xem thêm