Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề về 30 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam; hiện đại hoá nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo Quốc gia; đô thị hoá và nâng cao hiệu quả kinh tế; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hoà nhập xã hội; xây dựng thể chế và nhà nước hiệu quả.

Xem thêm

Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quan

Cuốn sách giới thiệu báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; công bằng và hoà nhập xã hội; nhà nước có năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước.

Xem thêm