The IP Multimedia subsystem (IMS): Session control and other network operations

The book provides knowledge about IMS multimedia module. Standards and protocols for transferring wired and wireless networks to IMS. Features of IMS. Manage SIP protocol, and network security.

The IP Multimedia subsystem (IMS): Session control and other network operations

Travis Russell

Mc Graw Hill

2008

Abstract

The book provides knowledge about IMS multimedia module. Standards and protocols for transferring wired and wireless networks to IMS. Features of IMS. Manage SIP protocol, and network security.

The contens of the book include 7 chapters:

+ Chapter 1: Architecture of the IMS

+ Chapter 2: Moving from legacy to convergence

+ Chapter 3: Session initiation protocal

+ Chapter 4: Addressing in the IMS

+ Chapter 5: Establishing a session in the IMS

+ Chapter 6: Security procedures in the IMS

+ Chapter 7: Online and offline charging in the IMS

Citation

Travis Russell. The IP Multimedia subsystem (IMS): Session control and other network operations. Mc Graw Hill, 2008.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

The IP Multimedia subsystem (IMS): Introduction to information systems (Twelftb edition)Building Dynamic Web 2.0 Websites with Ruby on Rails

The IP Multimedia subsystem (IMS

Introduction to information systems (Twelfth edition)

Building Dynamic Web 2.0, Websites with Ruby on Rails

QR code

The IP Multimedia subsystem (IMS):

Content

  • Thứ Tư, 21:23 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Performing with computer applications

Thứ Tư, 21:01 27/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Từ vựng

Thứ Tư, 19:18 27/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Grammar = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Ngữ pháp

Thứ Tư, 19:04 27/07/2022

日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Reading Comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Đọc hiểu

Thứ Tư, 18:15 27/07/2022

日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Listening comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Nghe hiểu

Thứ Tư, 18:06 27/07/2022