Public Relations

Nghiên cứu bản chất, lịch sử, lý thuyết cơ bản của quan hệ công chúng. Môi trường luật pháp và đạo đức của nghề quan hệ công chúng, kỹ năng nghiên cứu, kế hoạch chiến lược, hành động và giao tiếp, đánh giá hiệu quả của quan hệ công chúng

Public Relations

Dar Locttimore

McGraw Hill

2004

Abstract

Nghiên cứu bản chất, lịch sử, lý thuyết cơ bản của quan hệ công chúng. Môi trường luật pháp và đạo đức của nghề quan hệ công chúng, kỹ năng nghiên cứu, kế hoạch chiến lược, hành động và giao tiếp, đánh giá hiệu quả của quan hệ công chúng.

Quan hệ truyền thông, quan hệ giữa người lao động, quan hệ cộng đồng, khách hàng và thị trường, quan hệ tài chính. Quan hệ giữa các tổ chức và chính phủ, trong các tổ chức phi lợi nhuận và quan hệ hợp tác công cộng

Citation

Dar Locttimore. Public Relations. McGraw Hill, 2004

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Public RelationsNew products managementPeace and the public purse: Economic policies for postwar state building
Public RelationsNew products managementPeace and the public purse: Economic policies for postwar state building

QR code

Public Relations

Content

  • Thứ Ba, 09:16 15/11/2022