Managing and Mining Multimedia Databases

There is now so much data on the Web that managing it with conventional tools is becoming almost impossible. To manage this data, provide interoperability and warehousing between multiple data sources and systems, and extract information from the databases and warehouses, various tools are being developed. In fact, developments in multimedia database management have exploded during the past decade

Managing and Mining Multimedia Databases

Bhavani Thuraisingham

CRC Press

2001

Abstract

There is now so much data on the Web that managing it with conventional tools is becoming almost impossible. To manage this data, provide interoperability and warehousing between multiple data sources and systems, and extract information from the databases and warehouses, various tools are being developed. In fact, developments in multimedia database management have exploded during the past decade. To date, however, there has been little information available on providing a complete set of services for multimedia databases, including their management, mining, and integration on the Web for electronic enterprises.

Managing and Mining Multimedia Databases fills that gap. Focusing on managing and mining multimedia databases for electronic commerce and business, it explores database management system techniques for text, image, audio, and video databases. It addresses the issues and challenges of mining multimedia databases to extract information, and discusses the directions and challenges related to integrating multimedia databases for the Web, particularly for e-business.

This book provides a comprehensive overview of multimedia data management and mining technologies, from the underlying concepts, architectures, and data models for multimedia database systems to the technologies that support multimedia data management on the Web, privacy issues, and emerging standards, prototypes, and products. Designed for technical managers, executives, and technologists, it offers your only opportunity to learn about both multimedia data management and multimedia data mining within a single book.

Citation

Bhavani Thuraisingham. Managing and Mining Multimedia Databases. CRC Press, 2001

Collection

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Managing and Mining Multimedia DatabasesMultimedia Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and ApplicationsEsential Matlab for Engineers and Scientists Fifth Edition
Managing and Mining Multimedia DatabasesMultimedia Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and ApplicationsEsential Matlab for Engineers and Scientists Fifth Edition

QR code

Managing and Mining Multimedia Databases

Content

  • Thứ Ba, 13:13 18/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình trang bị điện

Thứ Ba, 10:59 18/04/2023

Introduction to nonwovens technology

Thứ Ba, 10:08 18/04/2023

Information Technology: Book 1

Thứ Ba, 09:27 18/04/2023

Get Ready for IELTS Writing

Thứ Hai, 14:49 17/04/2023

Tự học tiếng phổ thông Trung Hoa cấp tốc

Thứ Hai, 14:49 17/04/2023