LitLinks: Activities for Connected Learning in Elementary Classrooms

Litlinks: Activities for Connected Learning in Elementary Classrooms is designed as a supplemental text in children's literature, reading and language arts courses.

LitLinks: Activities for Connected Learning in Elementary Classrooms

Dena G. Beeghly, Catheriene M. Prudhoe

Mc. Graw Hill

2002

Abstract

Litlinks: Activities for Connected Learning in Elementary Classrooms is designed as a supplemental text in children's literature, reading and language arts courses. The first chapters introduce using literature in the classroom. Chapters 4-7 provide examples of activities that connect literature sections with different content areas in the elementary curriculum. The activities are all linked to appropriate national standards.

The contents:

- Chapter1: The power of story

- Chapter 2: Using stories to teach.

- Chapter 3: Finding and fosstering the reader in every child.

- Chaper 4: Books that bring out the artists in US.

- Chaper 5: Books that bring out the Mathematician in US

- Chaper 6: Books that Bring out the scientistic in US

- Chaper 7: Books that bring out the social scientists in US

Citation

Dena G. Beeghly, Catheriene M. Prudhoe. LitLinks: Activities for Connected Learning in Elementary Classrooms, Mc. Graw Hill, 2002

Collection

LĨNH VỰC KHÁC

Related document

LitLinks: Activities for Connected Learning in Elementary ClassroomsEssential of contemporary advertisingEmpathy

LitLinks: Activities for Connected Learning in Elementary Classrooms

Essential of contemporary advertising

Empathy

QR code

LitLinks: Activities for Connected Learning in Elementary Classrooms

Content

  • Thứ Năm, 15:42 17/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

基本漢字500 Vol.1= Kanji cơ bản 500 Vol. 1

Thứ Năm, 15:00 17/11/2022

Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước

Thứ Năm, 14:34 17/11/2022

Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Thứ Năm, 13:59 17/11/2022

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 13:37 17/11/2022

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Thứ Năm, 13:13 17/11/2022

Video giới thiệu