Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

“Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập Quốc tế” tập hợp những sự kiện lịch sử được lựa chọn, biên soạn với những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới.

Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Vũ Như Khôi

Quân đội Nhân dân

2006

Tóm tắt

ngày 3-2-1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập. Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản – do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Cách mạng tháng Tám đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và trong những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm sáng kiến của nhân dân, Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới.

“Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập Quốc tế” tập hợp những sự kiện lịch sử được lựa chọn, biên soạn với những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Chương I: Đảng lãnh đạo hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, đặt nền móng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới đất nước.

- Chương II. Quá trình tìm tòi, thử nghiệm và đổi mới từng phần (1975-1986)

- Chương III. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1986-1996)

- Chương IV. Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế (1996-2005).

Trích dẫn

Vũ Như Khôi. Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Quân đội Nhân dân, 2006

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ

Tài liệu liên quan

Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 80 năm Đảng cộng sản Việt Nam 1930 - 201080 năm Đảng cộng sản Việt Nam những chặng đường thắng lợi

Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

80 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930-2010

80 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam những chặng đường thắng lợi

Mã QR

Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:59 17/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 13:37 17/11/2022

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Thứ Năm, 13:13 17/11/2022

Chống Đuy - Rinh

Thứ Năm, 11:41 17/11/2022

基本語力アップ!初級から学ぶ日本語コロケーション = Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ cơ bản của bạn! Cụm từ tiếng Nhật học được từ người mới bắt đầu

Thứ Năm, 11:28 17/11/2022

Biện chứng của tự nhiên

Thứ Năm, 11:17 17/11/2022