Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Minh Phương)

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn để đáp ứng nhu cầu của sinh viên khối ngành kinh tế và là môn học chuyên ngành của sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng. Ngoài ra giáo trình còn là tài liệu tham khảo của bạn đọc trong học tập, nghiên cứu và thực tiễn quản lý tại các doanh nghiệp.

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Hải Yến

Thống kê

2015

Tóm tắt

Tài chính doanh nghiệp là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên khối ngành kinh tế và là môn học chuyên ngành của sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn không những đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mà còn là tài liệu tham khảo của bạn đọc trong học tập, nghiên cứu và thực tiễn quản lý tại các doanh nghiệp.

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp do tác giả Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Thị Hải Yến đồng chủ biên, gồm có 10 chương:

- Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

- Chương 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

- Chương 3: Quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp

- Chương 4: Quản lý vốn cố định của doanh nghiệp

- Chương 5: Nguồn vốn của doanh nghiệp

- Chương 6: Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

- Chương 7: Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư

- Chương 8: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

- Chương 9: Vấn đề tài chính trong việc sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp

- Chương 10: Dự báo và hoach định tài chính

Trích dẫn

Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Giáo trình tài chính doanh nghiệp , Thống kê, 2015.

Bộ sưu tập

Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Minh Phương)Quản trị sản xuất tinh gọn – Một số kinh nghiệm thế giớiNhà lãnh đạo 360 độ
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Minh Phương)Quản trị sản xuất tinh gọn – Một số kinh nghiệm thế giớiNhà lãnh đạo 360 độ

Mã QR

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:10 12/04/2022