Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2009)

Giáo trình gồm 9 chương làm rõ hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2009)

Bộ Giáo dục và đào tạo

CTQG

2009

Tóm tắt

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Giáo trình làm rõ hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Giáo trình gồm 9 chương:

- Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

- Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

- Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

- Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa

- Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

- Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

- Chương VIII: Đường lối đối ngoại

Trích dẫn

Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, CTQG, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2009)Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninTại sao Mác đúng?
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2009)

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Tại sao Mác đúng?

Mã QR

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2009)

Nội dung

  • Thứ Tư, 19:58 01/12/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2002)

Thứ Tư, 19:50 01/12/2021

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)

Thứ Tư, 19:27 01/12/2021

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Tư, 19:10 01/12/2021

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2

Thứ Tư, 00:00 01/12/2021

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Thứ Hai, 11:03 04/10/2021