Ecosystems Around the World

Research on ecosystems in the world: Habitat, food chain, food web, life cycle. Survival in the ecosystem. The places of life in the world and the change of ecosystems.

Ecosystems Around the World

Richard Moyer

McGraw - Hill

2000

Abstract

The water Around you, the air above you, the rocks and soil under your feet, and all living things around you make up your ecosystem. Living things in an ecosystem depend on each other and on the nonliving things around them. Animals for example depend on plants for food and for the oxygen plants make.

Do plants depend on animals? In Chapter 11 you will learn how animals provide materials needed for the plants to grow. How does this plant depend on animals?

In Chapter 11 you will have many opportunities to read diagrams for information

Citation

Richard Moyer. Ecosystems Around the World. McGraw - Hill, 2000.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Ecosystems around the worldElevated Work Platforms and ScaffoldingHBR guide to delivering effective feedback
Ecosystems around the worldElevated Work Platforms and ScaffoldingHBR guide to delivering effective feedback

QR code

 Ecosystems around the world

Content

  • Thứ Sáu, 21:25 18/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Ear -rings from Frankfurt

Thứ Sáu, 20:39 18/11/2022

Những quy tắc trong quản lý: The Rules of Management

Thứ Sáu, 16:30 18/11/2022

Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành

Thứ Sáu, 16:23 18/11/2022

Cẩm nang Quản lý

Thứ Sáu, 16:18 18/11/2022

ストーリーで覚える漢字300 英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語版 = 300 chữ kanji để học trong truyện phiên bản tiếng Anh / In nesia / Thái / Việt

Thứ Sáu, 16:11 18/11/2022

Video giới thiệu