Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Cuốn sách trình bày các nội dung cơ bản: Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng nền dân chủ cộng hòa (1945- 1954); Việt Nam trong thời kì xây dựng Miền Bắc và đấu tranh để thống nhất đất nước (1954-1975); Việt Nam xây dựng đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa (1975-2006)

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Lê Mậu Hãn (Ch.b), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay là lịch sử của 30 năm chiến tranh cách mạng chống lại sự xâm lược của đế quốc Pháp ( 1945 – 1954) và đế quốc Mĩ ( 1954 – 1975) nhằm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và lịch sử hơn 30 năm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa và bảo vệ vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lịch sử Việt Nam hơn nửa thế kỉ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử phát triển của dân tộc. Việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt nam suốt hơn 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiến sâu sắc. Vì thế đây là một bộ phận quan trọng trong chương trình đào tạo ở khoa Sử thuộc các trường ĐHKHXH & NV, các trường ĐH Sư phạm nước ta.

Cuốn sách được biên soạn một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội .

Trích dẫn

Lê Mậu Hãn (Ch.b), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư. Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006), Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)Lịch sử thế giới cổ đạiPhong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Lịch sử thế giới cổ đại

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Mã QR

Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập 3 (1945 - 2006)

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:25 18/05/2021