Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Trong cuốn sách này nội dung trình bày về: Cơ sở lý luận nghiên cứu con người và văn hóa Việt Nam trong tình hình mới; con người và văn hóa Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới; những nhân tố cơ bản tác động đến sự biến đổi của con người và văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập; dự báo một số xu hướng tác động của các nhân tố; một giải pháp phát huy mặt tích cực và hạn chế tiêu cực của các nhân tố…

Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Nguyễn Văn Dân

Nxb. Khoa học xã hội

2011

Tóm tắt

Việt Nam là một đất nước có hàng nghìn năm lịch sử, trải qua những biến đổi, thăng trầm, đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc. Kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của các kỳ đại hội trước về văn hóa, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh; vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”(2). Đó chính là niềm tin và khát vọng phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

Trong cuốn sách này nội dung trình bày về: Cơ sở lý luận nghiên cứu con người và văn hóa Việt Nam trong tình hình mới; con người và văn hóa Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới; những nhân tố cơ bản tác động đến sự biến đổi của con người và văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập; dự báo một số xu hướng tác động của các nhân tố; một giải pháp phát huy mặt tích cực và hạn chế tiêu cực của các nhân tố…

Trích dẫn

Nguyễn Văn Dân. Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Nxb. Khoa học xã hội, 2011.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Tài liệu liên quan

Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhậpHải Phòng Di tích - Danh thắng xếp hạng Quốc GiaLạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì Lừa

Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Hải Phòng Di tích - Danh thắng xếp hạng Quốc Gia

Lạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì Lừa

Mã QR

Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:39 01/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Văn hóa Lạng Sơn: Địa dư chí - Văn bia- Câu đối

Thứ Năm, 13:34 01/12/2022

Lịch sử văn hóa Thế giới cổ trung đại

Thứ Năm, 13:28 01/12/2022

Lean Manufacturing Tools, Techniques, and How to use Them

Thứ Năm, 13:25 01/12/2022

Leading Change: With A New Preface by the Author

Thứ Năm, 13:06 01/12/2022

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Thứ Năm, 12:50 01/12/2022