Career Paths - Banking (Book 1)

Career Paths English: Banking is a new educational resource for banking professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths English: Banking addresses topics including bank accounts, careers, online banking, types of banks and regulation

Career Paths - Banking (Book 1)

Virginia Evans

Express Publishing

2011

Abstract

Career Paths English: Banking is a new educational resource for banking professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths English: Banking addresses topics including bank accounts, careers, online banking, types of banks and regulation.

The series is organized into three levels of difficulty and offers over 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary, and listening skills, and leads students through written and oral production.

(https://www.careerpaths-esp.com/banking)

Table of Contents:

 • Money
 • Bank supplies
 • Bank furniture
 • Bank documents
 • Bank machines
 • Parts of a bank
 • Numbers
 • Savings accounts
 • Checking accounts
 • Credit cards
 • Access channels
 • Online banking
 • Office and administrative support
 • Phone banker
 • Teller

Citation

Virginia Evans. Career Paths - Banking (Book 1). Express Publishing, 2011.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 Career Paths - Banking - Book 1 Computing: Book 1 Sofware engineering: Book 1
Career Paths - Banking - Book 1
Computing: Book 1Sofware engineering: Book 1

QR code

 Career Paths - Banking - Book 1

Content

 • Thứ Sáu, 14:10 22/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Bài giảng điện tử môn học: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Thứ Sáu, 13:40 22/04/2022

Bài giảng điện tử môn học Ngôn ngữ lập trình C

Thứ Sáu, 13:27 22/04/2022

Unlock Reading and Writing Skills 1

Thứ Sáu, 13:25 22/04/2022

Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC

Thứ Sáu, 13:23 22/04/2022

Advanced C# Programming

Thứ Sáu, 13:11 22/04/2022

Video giới thiệu