Advertising and Promotion: An Intergrated Marketing Communications perspective

The book Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective draws from the authors’ extensive research in advertising, consumer behavior, communications, marketing, sales promotion, and other fields to give students a basis for understanding the marketing communications process, how it influences consumer decision making, and how to develop promotional strategies.

Advertising and Promotion: An Intergrated Marketing Communications perspective

George E. Belch, Michael A. Belch

McGraw-Hill

2018

Abstract

The book Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective draws from the authors’ extensive research in advertising, consumer behavior, communications, marketing, sales promotion, and other fields to give students a basis for understanding the marketing communications process, how it influences consumer decision making, and how to develop promotional strategies. In addition to thorough coverage of advertising, Belch's eleventh edition has chapters on sales promotion, direct marketing, the Internet including social media and mobile marketing, support media such as outdoor advertising, product placement and integration, and publicity/public relations, with emphasis on the integration of advertising with other promotional-mix elements and the need to understand their role and overall contribution.

The contents of the book include 7 parts:

+ Part one: Introduction to integrated marketing communications
1 An introduction to integrated marketing communications
2 The role of imc in the marketing process
+ Part two: Integrated marketing communications program situation analysis
3 Organizing for advertising and promotion: the role of ad agencies and other marketing communication organizations
4 Perspectives on consumer behavior
+ Part three: Analyzing the communication process
5 The communication process
6 Source, message, and channel factors
+ Part four: Objectives and budgeting for integrated marketing communications programs
7 Establishing objectives and budgeting for the promotional program
+ Part five: Developing the integrated marketing communications program
8 Creative strategy: planning and development
9 Creative strategy: implementation and evaluation
10 Media planning and strategy
11 Evaluation of media: television and radio 12 Evaluation of media: magazines and newspapers
13 Support media
14 Direct marketing
15 The internet: digital and social media
16 Sales promotion
17 Public relations, publicity, and corporate advertising
+ Part six: Monitoring, evaluation, and control
18 Measuring the effectiveness of the promotional program
+ Part seven: Special topics and perspectives
19 International advertising and promotion
20 Regulation of advertising and promotion
21 Evaluating the social, ethical, and economic aspects of advertising and promotion
22 Personal selling (online only)

Citation

George E. Belch, Michael A. Belch. Advertising and Promotion: An Intergrated Marketing Communications perspective. Mc Graw-Hill, 2018.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Advertising and Promotion, An Intergrated Marketing Communications perspective.Strategic Management in the Media Theory to PracticeCorporate Finance: Principles and Practice

Advertising and Promotion, An Intergrated Marketing Communications perspective.

Strategic Management in the Media Theory to PracticeCorporate Finance: Principles and Practice

QR code

Advertising and Promotion, An Intergrated Marketing Communications perspective.

Content

  • Thứ Tư, 20:50 22/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

みんなの日本語 初級I 第2版 漢字練習帳 = Minna No Nihongo sơ cấp 1: Sổ luyện Hán tự Tái bản lần 2

Thứ Tư, 18:50 22/02/2023

みんなの日本語初級 第2版 やさしい作文 = Minna No Nihongo sơ cấp : tập làm văn đơn giản

Thứ Tư, 18:35 22/02/2023

みんなの日本語初級II 第2版 聴解タスク25 = Minna No Nihongo sơ cấp 2: 25 bài tập Nghe hiểu Tái bản lần 2

Thứ Tư, 18:10 22/02/2023

みんなの日本語初級II第2版導入・練習イラスト集 = Minna No Nihongo sơ cấp 2: Hình ảnh minh họa và luyện tập Tái bản lần 2

Thứ Tư, 17:17 22/02/2023

理解しやすい政治・経済 = Kinh tế - Chính trị dễ hiểu

Thứ Tư, 16:48 22/02/2023