회사가 붙잡는 직원의 23가지 비밀(직장인 처세의 기술) =23 bí mật của nhân viên mà công ty nắm giữ

『회사가 붙잡는 직장인의 23가지 비밀』의 저자 강선호는 이것이 직장생활이라고 말한다. 이른 나이에 사회생활을 시작한 저자는 일용직부터 20여 명의 부하직원을 관리하는 관리직까지 다양하고 많은 직장과 직급을 경험하게 되었다. 열정과 아이디어로 입사 후에는 최선을 다해 성과를 냈고, 그 결과 회사를 그만둘 때면 회사는 늘 그를 붙잡기 위해 더 좋은 조건을 제시하곤 했다.

회사가 붙잡는 직원의 23가지 비밀(직장인 처세의 기술) =23 bí mật của nhân viên mà công ty nắm giữ

강선호

라온북

2017

Abstract

『회사가 붙잡는 직장인의 23가지 비밀』의 저자 강선호는 이것이 직장생활이라고 말한다. 이른 나이에 사회생활을 시작한 저자는 일용직부터 20여 명의 부하직원을 관리하는 관리직까지 다양하고 많은 직장과 직급을 경험하게 되었다. 열정과 아이디어로 입사 후에는 최선을 다해 성과를 냈고, 그 결과 회사를 그만둘 때면 회사는 늘 그를 붙잡기 위해 더 좋은 조건을 제시하곤 했다.
이런 과정을 통해 직장생활을 잘해내는 비법을 깨달았고, 직장을 인생의 학교로 생각하는 저자만의 노하우를 알려준다.

목차
머리말 직장은 인생의 학교다
들어가는 말 회사가 붙잡는 인재가 될 동생들에게

  • 1장 입사했다면 마인드부터 바꿔라

01 학교에서는 인생을 가르치지 않는다
02 직장 생활을 가르쳐주는 학원은 없다
03 대학 졸업한 너, 제대로 할 줄 아는 거 있어?
04 직장 상사와 선후배는 인생의 선생이다
05 ‘직딩’ 사춘기로 진짜 자아정체성을 찾자

  • 2장 성장을 멈추면 연봉도 멈춘다

06 내가 성장할 수 있는 직장인가
07 직장은 월급 받는 곳이 아니라 성장하는 곳
08 남들 하는 거 다하고 언제 클래?
09 내 몸값 내가 올린다
10 Do you want just survival?
11 직장을 딛고 꿈을 향해 뛰어 올라라!

  • 3장 회사가 나에게 반하게 만들어라

12 하늘이 무너져도 업무는 완벽하게
13 연봉을 좌우하는 인간관계를 놓치지 마라
14 돈의 생태계를 아는 직장인이 되라
15 학창시절보다 더 열심히 공부하라
16 잘 노는 사원이 일도 잘한다

  • 4장 생각의 차이로 새롭게 태어난다, 마인드력

17 무엇이든 할 수 있다는 자신감을 가져라
18 나무에서 숲으로, 생각의 넓이를 넓혀라
19 미움을 받더라도 탁월한 발상으로 승부하라
20 재고 따질 시간에 직관으로 승부하라
21 스펙 따위로 내 몸값을 논하지 마라

  • 5장 행동하지 않는 생각은 필요 없다, 실천력

22 의지가 강하면 몸은 따라 간다
23 사소한 메모 하나가 업무력을 좌우한다
24 생각과 행동을 동시에 하라
25 한 발 먼저 생각하고 행동하라
26 보고서 작성에 헛고생은 없다

  • 6장 사람만큼 중요한 건 없다, 관계력

27 미워하려야 할 수 없는 캐릭터가 되라
28 사무실 밖에서 동료들과의 시간을 가져라
29 인생의 스승을 직장 안에서 찾아라
30 동료를 응원하고, 후배를 성장시켜라
31 사람만한 사다리는 없다

  • 7장 나의 가치를 증명한다, 문제 해결력

32 묻기, 따지기, 의심하기 3종 세트
33 3개월 동안 월급 안 받고 일 해봤니?
34 절실한 만큼 파고든다
35 60%라 얘기하고, 80%의 성과를 보여라
36 한 번에 하나씩만 꺼내라

  • 8장 날아오를 준비를 하다, 비전력

37 힘들 땐 쉬어가도 괜찮아
38 한 계단씩만 더 올라가자
39 변화를 불러오는 실천

  • 9장 회사가 붙잡는 인재는 이유가 있다

40 매너리즘에 빠진 직장인, 실적왕 되다
41 일과 자기계발 두 마리 토끼를 잡다
42 월수입 17배 상승의 비법은 성실함
43 서빙 하나로 일용직에서 CEO까지
44 10년째 목표대비 1위를 달리는 탑리더

(kyobobook.co.kr)

Citation

강선호; 회사가 붙잡는 직원의 23가지 비밀(직장인 처세의 기술) =23 bí mật của nhân viên mà công ty nắm giữ.; 라온북; 2017

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

회사가 붙잡는 직원의 23가지 비밀(직장인 처세의 기술) =23 bí mật của nhân viên mà công ty nắm giữ새 연세한국어 어휘와 문법. 2-2(English Version) = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 2 tập 2 - phiên bản tiếng Anh한국어 의성어.의태어 = Từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Hàn
회사가 붙잡는 직원의 23가지 비밀(직장인 처세의 기술) =23 bí mật của nhân viên mà công ty nắm giữ새 연세한국어 어휘와 문법. 2-2(English Version) = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 2 tập 2 - phiên bản tiếng Anh한국어 의성어.의태어 = Từ tượng thanh, tượng hình trong Tiếng Hàn

QR code

회사가 붙잡는 직원의 23가지 비밀(직장인 처세의 기술) =23 bí mật của nhân viên mà công ty nắm giữ

Content

  • Thứ Bảy, 21:47 06/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

글로벌 패션영어(MP3CD1장포함) = Global Fashion English

Thứ Bảy, 21:34 06/08/2022

전기용어사전 = Thuật ngữ Điện

Thứ Bảy, 20:08 06/08/2022

일취월장 =Day and month

Thứ Bảy, 18:56 06/08/2022

Anna and the Fighter

Thứ Bảy, 17:41 06/08/2022

Longman Preparation Course for the TOEFL Test CBT Volume

Thứ Bảy, 17:36 06/08/2022