Product performance evaluation using CAD/CAE

This is one book of a four-part series, which aims to integrate discussion of modern engineering design principles, advanced design tools, and industrial design practices throughout the design process.

Xem thêm

Kỹ thuật CAD/CAE

Các hệ thống CAD/CAE ngày càng đóng vai trò chủ yếu trong quá trình thiết kế sản phẩm, đặc biệt là trong quá trình thiết kế máy. Các hệ thống CAD/CAE không chỉ có khả năng mô hình hóa mà còn khả năng mô phỏng động học, động lực học, phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu.

Xem thêm

Principles of CAD/CAM/CAE systems

This book provides balanced coverage of CAD/CAM (with slightly more emphasis on CAD topics) and bonus coverage of computer-aided engineering (CAE)

Xem thêm