Hành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa

Tài liệu giới thiệu các nội dung cơ bản sau: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng trong thời đại toàn cầu hóa; lý thuyết về hành vi mua của người tiêu dùng đối với hàng nội, hàng ngoại; thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam và thực trạng tiêu dùng hàng nội, hàng ngoại của dân cư thành thị Việt Nam; kết quả nghiên cứu hành vi mua thực phẩm dành cho trẻ em sản xuất trong nước của người tiêu dùng Việt Nam; kinh nghiệm vận động người dân ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước của một số Quốc gia trên thế giới

Xem thêm