VoIP Service Quality : Measuring and Evaluating Packet-Switched Voice

Despite the features that make Voice over IP so attractive from the standpoint of cost and flexibility of telephone services, businesses will only adopt it once they’ve determined whether, and under what circumstances, the quality of VoIP will be satisfactory to users. In these pages you’ll find everything you need to know to answer those questions, both now and in the future as other packet-switched voice services emerge.

Xem thêm

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Cuốn sách khảo sát một số các kiến thức cơ bản về nền tảng truyền thoại qua IP, bao gồm: Các cấu hình VoIP, Các đặc tính của Internet và IP, Các giao thức xử lý cuộc gọi IP, Các bộ mã hóa sử dụng trong VoIP, Các kỹ thuật lưu lượng hỗ trợ QoS trong VoIP, Các giao thức hỗ trợ thời gian thực cho VoIP, Cấu hình Gateway VoIP. Cuốn sách này còn trình bày chương trình phần mềm gọi điện thoại giữa hai máy tính sử dụng giao thức SIP, phần mềm chạy trên hệ điều hành Linux.

Xem thêm