Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập và năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, nghiên cứu viên Trường Ngoại ngữ - Du lịch. Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Trường Ngoại ngữ - Du lịch tổ chức khóa tập huấn chuyên đề "Sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu học tập và giảng dạy".

Xem thêm