Kế hoạch kinh doanh for dummies

Cuốn sách hướng dẫn vạch kế hoạch kinh doanh và dẫn chúng luôn đi đúng hướng: xác định đích đến: bắt đầu lập kế hoạch kinh doanh; xây dựng lộ trình phù hợp; khởi hành theo đúng hướng. Đánh giá thị trương: tìm hiểu môi trường kinh doanh; tìm hiểu kỹ hơn về khách hàng; phân chia khách hàng thành các nhóm; tìm hiểu đối thủ cạnh tranh. Đánh giá các triển vọng của công ty bạn: thiết lập vị thế xuất phát điểm; tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất; tìm hiểu về khía cạnh tài chính; dự báo và lập ngân sách. Nhìn tương lai: chuẩn bị đón nhận sự thay đổi; tư duy chiến lược; quản lý nhiều sản phẩm. Bộ công cụ của người lập kế hoạch kinh doanh: lập kế hoạch trong thời kỳ xao động về kinh tế; bắt đầu lập kế hoạch kinh doanh; học hỏi từ người khác: Bản kế hoạch kinh doanh mẫu. Danh sách mười điều: mười câu hỏi cần đặt ra về bản kế hoạch kinh doanh; mười điều không nên làm khi lập kế hoạch kinh doanh; mười người giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh; mười các cải thiện bản kế hoạch kinh doanh.

Xem thêm

Collins Work on your grammar - Elementery A1

Collins Work on your Grammar – Elementary (A1) is a new practice book that covers the key grammar points needed by learners of English at Elementary level (CEF level A1).This book is an essential resource for learners who want to improve their English grammar.

Xem thêm