Hands - On Internet of Things with Blynk: Build on the power of Blynk to configure smart devices and build exciting IoT projects

This book uses Raspberry Pi as the main hardware platform and C/C++ to write sketches to build projects. The first part of this book shows how to set up a development environment with various hardware combinations and required software.

Hands - On Internet of Things with Blynk: Build on the power of Blynk to configure smart devices and build exciting IoT projects

Pradeeka Seneviratne

Packt Publishing

2018

Abstract

Blynk, known as the most user-friendly IoT platform, provides a way to build mobile applications in minutes. With the Blynk drag-n-drop mobile app builder, anyone can build amazing IoT applications with minimal resources and effort, on hardware ranging from prototyping platforms such as Arduino and Raspberry Pi 3 to industrial-grade ESP8266, Intel, Sierra Wireless, Particle, Texas Instruments, and a few others.

This book uses Raspberry Pi as the main hardware platform and C/C++ to write sketches to build projects. The first part of this book shows how to set up a development environment with various hardware combinations and required software. Then you will build your first IoT application with Blynk using various hardware combinations and connectivity types such as Ethernet and Wi-Fi. Then you'll use and configure various widgets (control, display, notification, interface, time input, and some advanced widgets) with Blynk App Builder to build applications. Towards the end, you will learn how to connect with and use built-in sensors on Android and iOS mobile devices. Finally you will learn how to build a robot that can be controlled with a Blynk app through the Blynk cloud and personal server.

By the end of this book, you will have hands-on experience building IoT applications using Blynk.

What you will learn

 • Build devices using Raspberry Pi and various sensors and actuators
 • Use Blynk cloud to connect and control devices through the Blynk app
 • Connect devices to Blynk cloud and server through Ethernet and Wi-Fi
 • Make applications using Blynk apps (App Builder) on Android and iOS platforms
 • Run Blynk personal server on the Windows, MAC, and Raspberry Pi platforms


This book is targeted at any stakeholder working in the IoT sector who wants to understand how Blynk works and build exciting IoT projects. Prior understanding of Raspberry Pi, C/C++, and electronics is a must.

Contents:

 1. Setting up Development Environment

 2. Building your First Blynk Application

 3. Using Controller Widgets

 4. Using Display Widgets

 5. Using Notification and Advanced Widgets

 6. Connecting with Sensors on Your Mobile Device

 7. Setting Up Personal Blynk Server

 8. Controlling a Robot with Blynk

Citation

Pradeeka Seneviratne, Hands - On Internet of Things with Blynk: Build on the power of Blynk to configure smart devices and build exciting IoT projects,Packt Publishing,2018

Collection

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Hands - On Internet of Things with Blynk: Build on the power of Blynk to configure smart devices and build exciting IoT projectsArtificial Intelligence for Robotics: Build intelligent robots that perform human tasks using AI techniquesNatural Language Processing with Python

Hands - On Internet of Things with Blynk: Build on the power of Blynk to configure smart devices and build exciting IoT projects

Artificial Intelligence for Robotics: Build intelligent robots that perform human tasks using AI techniquesNatural Language Processing with Python

QR code

Hands - On Internet of Things with Blynk: Build on the power of Blynk to configure smart devices and build exciting IoT projects

Content

 • Thứ Hai, 16:01 05/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Literacy assessment and intervention for classroom teachers

Thứ Hai, 15:59 05/12/2022

语言人类学(修订本)= Nhân loại học ngôn ngữ (sửa đổi)

Thứ Hai, 15:45 05/12/2022

中国经济专题 = Các chủ đề về kinh tế Trung Quốc

Thứ Hai, 14:41 05/12/2022

语言变异的概念整合研究 = Nghiên cứu tích hợp khái niệm về sự biến đổi ngôn ngữ

Thứ Hai, 14:09 05/12/2022

Điều gì khiến chúng ta hiện hữu trên đời? : Những giáo pháp của đại sư Thân Loan (Shinran, 1173-1263)

Thứ Hai, 10:14 05/12/2022