Extraordinary groups : An examination of unconventional lifestyles

This updated text takes an interdisciplinary look at eight extraordinary groups of people throughout American history.

Extraordinary groups : An examination of unconventional lifestyles

Richard T. Schaefer

Worth pub

2008

Abstract

This updated text takes an interdisciplinary look at eight extraordinary groups of people throughout American history.

Each chapter is organized around a sociological principle which is then illustrated by a descriptive explanation of the lifestyles of these unique groups

Citation

Richard T. Schaefer. Extraordinary groups : An examination of unconventional lifestyles. Worth pub, 2008

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Extraordinary groups : An examination of unconventional lifestylesWho was Albert Einstein?Who was Albert Einstein?
Extraordinary groups : An examination of unconventional lifestylesWho was Albert Einstein?Women's lives: multicultural perspectives

QR code

Extraordinary groups : An examination of unconventional lifestyles

Content

  • Thứ Năm, 10:34 23/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Exploring our world: People, places, and cultures: Eastern Hemisphere

Thứ Năm, 10:26 23/03/2023

Exploring earth science

Thứ Năm, 10:16 23/03/2023

Exploring color photography third edition

Thứ Năm, 10:07 23/03/2023

Everyone's an author with readings

Thứ Năm, 09:57 23/03/2023

CAMPUS TOEIC

Thứ Năm, 09:34 23/03/2023

Video giới thiệu