Contrastive linguistics: Prospects and problems

Contrastive linguistics is a practice-oriented linguistic approach that seeks to describe the differences and similarities between a pair of languages. Contrastive Linguistics, roughly defined as a subdiscipline of linguistics which is concerned with the comparison of two or more (subsystems of) languages, has long been associated primarily with language teaching.

Contrastive linguistics: Prospects and problems

Butler, J.B.

Magnum Publishing

2017

Abstract

Contrastive linguistics is a practice-oriented linguistic approach that seeks to describe the differences and similarities between a pair of languages. Contrastive Linguistics, roughly defined as a subdiscipline of linguistics which is concerned with the comparison of two or more (subsystems of) languages, has long been associated primarily with language teaching. Apart from this applied aspect, however, it also has a strong theoretical purpose, contributing to our understanding of language typology and language universals. This book features the prospects and issues of contrastive linguistics. The authors analyze the historical sources on the character of Russian statehood and the reasons for territorial expansion in the 15th – 18th centuries. The authors also analyze the functions of the Russian state as shield and bridge between Europe and Asia and its mission of preserving the balance. The book offers its analysis of the following issues: the formation of the ideology of empire as a special type of state and the Russian doctrine of autocracy; extension of territory as a geopolitical factor of Russian statehood.

Citation

Butler, J.B. Contrastive linguistics: Prospects and problems. Magnum Publishing, 2017.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Contrastive linguistics: Prospects and problemsHow Second Languages are Learned: An Introduction Recent developments in functional discourse grammar
Contrastive linguistics: Prospects and problemsHow Second Languages are Learned: An IntroductionRecent developments in functional discourse grammar

QR code

Contrastive linguistics: Prospects and problems

Content

  • Thứ Sáu, 10:41 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Contrastive Linguistics

Thứ Sáu, 10:24 06/05/2022

Process Control: The Passive Systems Approach

Thứ Sáu, 10:22 06/05/2022

Ordinary differential equations

Thứ Sáu, 09:59 06/05/2022

An Introduction To The Use Of The Keil C51 Compiler On The 8051 Family

Thứ Sáu, 09:36 06/05/2022

How to do Discourse Analysis: A Toolkit

Thứ Sáu, 09:27 06/05/2022

Video giới thiệu