ACLS essentials : Basics and more

ACLS-Basics and More contains the "Cliff Notes" of the ACLS Provider Course, as well as essential info from the advanced resuscitation course

ACLS essentials : Basics and more

Kim McKenna

McGraw Hill

2008

Abstract

ACLS-Basics and More contains the "Cliff Notes" of the ACLS Provider Course, as well as essential info from the advanced resuscitation course.

The textbook provide 60 illustrations, including approximately 20 rhythm strips for essential review. It also features 19 essential treatment algorithms.

Appendices include a comprehensive medications table and a listing of common ACLS abbreviations. For each medication within the appendix, the following information is provided: action, uses, adult dose, common side-effects, and notes.

In addition, within the medications table, ACLS medications and medication details for the experienced provider are italicized.

The textbook is packaged with a DVD that provides the most common scenarios the end-user may encounter in the field. It is also packaged with a CD that contains multiple-choice, self-test questions with answer key and rationales. Authored by a knowledgeable ACLS provider and DVD experts.

Citation

Kim McKenna. ACLS essentials : Basics and more. McGraw Hill , 2008

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

ACLS essentials : Basics and moreAchieve with accountability Ignite angagenment ownership perseverance alignment and changeTed Talks - Hùng biện kiểu Ted: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông chuẩn Ted
ACLS essentials : Basics and moreAchieve with accountability Ignite angagenment ownership perseverance alignment and changeTed Talks - Hùng biện kiểu Ted: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông chuẩn Ted

QR code

ACLS essentials : Basics and more

Content

  • Thứ Sáu, 14:04 10/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Accelerate: Buiding strategic agility for a faster-moving world

Thứ Sáu, 13:55 10/03/2023

A wesome blossom: A flower power book

Thứ Sáu, 13:50 10/03/2023

A Sense of Urgency

Thứ Sáu, 13:41 10/03/2023

语用学·理论及应用 = Ngữ dụng, Lý thuyết và Ứng dụng

Thứ Sáu, 13:40 10/03/2023

101 More best resumes Micheal Betrus

Thứ Sáu, 13:18 10/03/2023