ANTs : Using alternative and non-traditional investments to allocate your assets in an uncertain world

There was a time when asset allocation was simply about diversification. Today, asset allocation is about both preserving wealth and growing returns regardless of market conditions. They're also a must-have for investors large and small

Xem thêm

Fundamenttals of investments: Valuation and management 4th edition

The approach of this text reflects two central ideas. First, there is a consistent focus on the student as an individual investor or investments manager. Second, a consistent, unified treatment of the four basic types of financial instruments--stocks, bonds, options, and futures--focusing on their characteristics and features, their risks and returns, and the markets in which they trade.

Xem thêm

Real Estate Finance and Investments 12th Edition

This text is the market leader for the Real Estate Finance course. This is primarily due to its comprehensive and current coverage.

Xem thêm

Global Investments (6th Edition)

Global Investments, the 6th Edition of the previously titled International Investments, provides accessible coverage of international capital markets using numerous examples to illustrate the applications of concepts and theories. The new title reflects the current understanding that the distinction between domestic and international is no longer relevant and that asset management is global.

Xem thêm

Bất động sản căn bản: Những ý tưởng hay nhất và những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất để khởi sự (Real Estate 101: Buiding Wealth With Real Estate Investments)

Cuốn sách cung cấp cho độc giả những hiểu biết cơ bản nhất về chuyên ngành bất động sản: phương pháp đầu tư phát triển đối với những nhà đầu tư phát triển bất động sản lớn, phương pháp đầu tư bảo toàn vốn và sinh lời đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, và phương pháp lựa chọn mua nhà đối với người mua nhà để ở.

Xem thêm

Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)

Financial Behavior: Players, Services, Products, and Markets provides a synthesis of the theoretical and empirical literature on the financial behavior of major stakeholders, financial services, investment products, and financial markets.

Xem thêm

Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)

Hành vi tài chính: Người chơi, Dịch vụ, Sản phẩm và Thị trường cung cấp tổng hợp các tài liệu lý thuyết và thực nghiệm về hành vi tài chính của các bên liên quan chính, dịch vụ tài chính, sản phẩm đầu tư và thị trường tài chính. Cuốn sách cung cấp một cách nhìn khác về tình trạng tài chính và tình cảm cũng như xử lý các niềm tin, cảm xúc và hành vi liên quan đến tiền bạc. Cuốn sách cung cấp những hiểu biết quan trọng về những thành kiến ​​về nhận thức và cảm xúc ảnh hưởng đến những người ra quyết định tài chính, dịch vụ, sản phẩm và thị trường khác nhau.

Xem thêm