Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với Tia Portal

Cuốn sách giúp người đọc biết làm thé nào để bắt đầu xây dụng một hệ thống giảm sát, điều khiển với màn hình Simatic HMI và hệ thống Scada vói WinCC prof của Siemens từ các bước định hình ban đào với các đối tượng điều khiển cơ bản….Đồng thời, trình bày các bước làm thế nào để thiết lập hệ thống mạng máy tính Scada với máy chủ Server và máy tớ Client, hệ thống máy tính dự phòng Redundant, hệ thống giám sát điều khiển từ xa thông qua Webnavigator….

Xem thêm